Arduino – obsługa EEPROM I2C

Poniżej prosty Sketch do obsługi eeprom i fram po i2c

//
//
#include <Wire.h>  // biblioteka do obsługi i2c 
 
#define device_address 0x50  // adres eeprom
 
void setup(void)
{
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin(); 
 
 unsigned int address = 0; // adres komórki do zapisu
 
 // zapisz (adress eeprom, adres komórki, wartość)
 writeEEPROM(device_address, address, 123); 

 // odczytaj z eeporom (adress eeprom, adres komórki)
 Serial.print(readEEPROM(device_address, address), DEC); 
}
 
void loop(){}
 
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) 
{
 Wire.beginTransmission(deviceaddress);
 Wire.send((int)(eeaddress >> 8));  // MSB
 Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
 Wire.send(data);
 Wire.endTransmission();
 
 delay(5);
}
 
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) 
{
 byte rdata = 0xFF;
 
 Wire.beginTransmission(deviceaddress);
 Wire.send((int)(eeaddress >> 8));  // MSB
 Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
 Wire.endTransmission();
 
 Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
 
 if (Wire.available()) rdata = Wire.receive();
 
 return rdata;
}