W5500 Ethernet – strona w sieci lokalnej

 • 22 marca 2020

Poniżej sketch do zrobienia prostej strony opartej na W5500 i Arduino.

Board do W5500 oraz Arduino Mega dostępny w naszym sklepie

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; //Określenie adresu MAC
byte ip[] = {192, 168, 1, 177}; //Określenie adresu IP
EthernetServer server(80); //Określenie portu
String readString;

void setup() {
 Ethernet.init(10);
 pinMode(15, OUTPUT); //pin do którego podłączona jest dioda LED
 Ethernet.begin(mac, ip); //uruchomienie modułu
}

void loop() {
 EthernetClient client = server.available();
 if (client) {
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
    if (readString.length() < 100) {
     readString += c;
    }
    if (c == '\n') {
     Serial.println(readString);
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println();
     client.println("<hmtl>");
     client.println("<head>");
     client.println("Local EasySwitch");
     client.println("</head>");
     client.println("<title>");
     client.println("Local EasySwitch"); //tutuł strony
     client.println("</title>");
     client.println("<body bgcolor=black>"); //kolor tła
     client.println("<font color=white>"); //kolor czcionki
     client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">"); //inna metoda na ustawienie czasu odświeżania
     client.println("<center>"); //ustawienie wyśrodkowania
     client.println("<b>");
     client.println("<font color = white size=10>");
     client.println("Witaj EasySwitch :)");//tekst
     client.println("</font>");
     client.println("</br>");
     client.println("Test nowego modulu pod Ethernet W5500");
     client.println("</br>");
     client.println("<p>");
     client.println("<table border=0 width=200>");
     client.println("<tr>");
     client.println("<td align=center>");
     client.println("<font color=white>");
     client.println("Stan pinu A0 wynosi");
     client.println("</td>");
     client.println("</tr>");
     client.println("<tr>");
     client.println("<td align=center>");
     client.println("<font color = white size=10>");
     int pinA = analogRead(0);//zmienna
     client.println(pinA);//wyswietlenie stanu pinu A0
     client.println("</td>");
     client.println("</tr>");
     client.println("</table>");
     client.println("<p>");
     client.println("<FORM>");
     client.println("<INPUT type=button value=LED-ON onClick=window.location='/?lighton1\'>");//przyciski do diody
     client.println("<INPUT type=button value=LED-OFF onClick=window.location='/?lightoff1\'>");
     client.println("</FORM>");
     client.println("</center>");
     client.println("</font>");
     client.println("</body>");
     client.println("</html>");

     delay(1);
     if (readString.indexOf("?lighton") > 0) //czytanie stanu przycisku
     {
      digitalWrite(15, HIGH);
     }
     else {
      if (readString.indexOf("?lightoff") > 0)
      {
       digitalWrite(15, LOW);
      }
     }
      readString = "";
      client.stop();      // End of session.
    }
   }
  }
 }
}

po wpisaniu w przeglądarkę adresu 192.168.1.177 zobaczymy naszą stronę w sieci lokalnej.