Informacja o produktach

EasySwitch.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami.

Ogólne warunki gwarancji

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku karty reklamacji.
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Gwarancja będzie uznawana przez serwis po okazaniu przez nabywcę ważnego dowodu nabycia urządzenia (faktura lub paragon).
W celu dokonania naprawy należy dostarczyć uszkodzone urządzenie do serwisu na własny koszt.
Reklamację urządzenia należy zgłosić w miejscu zakupu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez serwis w terminie 14 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres ten może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia części. W powyższym przypadku nabywca zostanie o zaistniałym fakcie poinformowany.
Serwis może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
– naruszenia plomb
– niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami a urządzeniem
– dokonania wcześniejszej naprawy we własnym zakresie
– ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione
– naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych takich jak:
– zanieczyszczenia, zalania,
– zjawiska atmosferyczne,
– uszkodzenia mechaniczne,
– niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,
– używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
– czynności należące do normalnej eksploatacji takie jak wymiana żarówek, konserwacja, czyszczenie, wymiana bezpieczników (czynności te mogą być wykonane odpłatnie na koszt nabywcy)